SZAKTERÜLETEK

SZAKTERÜLETEK

Gazdasági és társasági jog

Ingatlanjog és társasház

Kártérítési jog

Egészségügyi jog

Peres és nemperes eljárások

Munkajog

Kereskedelmi jog

Adatvédelmi jog

Szervezet és vállalkozásfejlesztés

Civil szervezetek

Felszámolás és követeléskezelés

GAZDASÁGI ÉS TÁRSASÁGI JOG

Magyar és nemzetközi gazdasági társaságok teljeskörű jogi képviselete az Andrássy 7. szám alatt működő ügyvédek egyik legjelentősebb szakterülete, amelynek keretében a gazdasági élet különböző területein tevékenykedő, magyar tulajdonú és nemzetközi vállalatoknál felmerülő jogi problémák megoldásában közreműködünk. Együttműködő ügyvédeink kiterjedt tapasztalattal rendelkeznek a gazdasági társaságok alapításában, módosításában és megszűnésében, illetve a gazdasági társaságoknál felmerülő összetettebb jogi tranzakcióik (pl.: tőkebefektetés) és átvilágítások lebonyolításában.

Különböző állami- és magántulajdonban lévő szervezetek, jogi személyek szervezetfejlesztéséhez, a gazdasági társaságok tevékenységéhez és operatív működéséhez szükséges belső szabályozásához és szerződésállomány kialakításához kapcsolódó jogi háttér kidolgozásában segítjük ügyfeleinket. Az ügyvédi tevékenység keretében a jogi kockázatok minimalizálására és ügyfeleink érdekeinek hatékony érvényesítésére törekszünk.

INGATLANJOG – TÁRSASHÁZ

Az ingatlanfejlesztés és üzemeltetés mellett az ingatlanok hasznosításával és tulajdonjoguk – jogcímtől független – átruházásával, továbbá építésügyi kérdésekkel, valamint társasházak alapításával és működésével kapcsolatos jogi tevékenységet teljes körűen ellátjuk. Lakások és ipari ingatlanok, továbbá társasházi vagy zöldmezős beruházások vonatkozásában felmerülő jogi kérdésekben segítjük ügyfeleinket.

KÁRTÉRÍTÉSI JOG

Ügyvédeink egyik kiemelt szakterülete a kártérítési jog. Ezen belül a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetekből, illetve munkahelyi balesetekből származó károsulti, valamint hozzátartozói vagyoni és nem vagyoni igények érvényesítésében történő jogi képviselet ellátásában rendelkeznek számottevő gyakorlattal.

EGÉSZSÉGÜGYI JOG

Ügyvédeink kiemelt szakértelemmel rendelkeznek az egészségügyi intézmények és egészségügyi szolgáltatók speciális tevékenység végzésének területén a működés megkezdésétől és az engedélyek beszerzésétől kezdve a iparági szektorra vonatkozó szerződésállomány elkészítéséig és az egészségügy-specifikus belső folyamatokat szabályozó eljárásrendek megalkotásáig. Az egészségügy területén felmerülő hatósági vagy etikai jogvitákban kifejtett peres és nemperes képviseleten túlmenően komplex stratégiai; audit és jogi szolgáltatást nyújtanak a gazdasági szereplők számára. Az egészségiparban felmerülő gyártási, forgalmazási és engedélyezési kérdésekben a legszélesebb szakmai körültekintéssel járnak el.

PERES ÉS NEMPERES ELJÁRÁSOK

Ügyvédeink számottevő peres gyakorlattal rendelkeznek a mindennapi életben előforduló jogi problémák tekintetében. Az eljárások kezdete előtt ügyfeleink részletes tájékoztatást kapnak a pervitelre vonatkozó startégiáról, a felmerülő költségekről és a hatékony peres képviselethez szükséges intézkedések lényegéről. Ügyvédeink a per tárgyától függetlenül ellátják ügyfeleink jogi képviseletét elszámolási jogvitákban, szerződések teljesítésével és pertárgy értéktől független követelésekkel kapcsolatos perekben, munkaügyi és közigazgatási jogvitákban és nemperes eljárásokban. Hazai és külföldi jogászokkal együttműködve ellátjuk ügyfeleink ügyeit nemzetközi szinten az Európai Unió és a nemzetközi választottbíróság vitarendezési fórumai előtt.

MUNKAJOG

Ügyvédeink elősorban gazdasági társaságok számára fejtenek ki munkajogi kérdésekben jogi tanácsadást, amelyek napi szinten felmerülnek ügyfeleinknél. A munkajoggal kapcsolatos jogi kérdések tekintetében folyamatos jogi tanácsadást nyújtunk általános munkaügyi kérdésekben, így munkaszerződések, versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések, belső munkaügyi szabályzatok, kollektív szerződések, üzemi megállapodások elkészítése témakörében, valamint közreműködünk a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi jogvitákban.

KERESKEDELMI JOG

Ügyvédi együttműködésünk a gazdasági és üzleti élet széles területein foglalkozik jogi tanácsadással, szerződések és más jogi dokumentációk, jogviszonyok és tranzakciók jogi átvilágítását is vállalva. Ügyvédeink átfogó tapasztalatokkal rendelkeznek többek között a kereskedelmei életben felmerülő forgalmazási, vállalkozási, illetve szoftverhasználati szerződésekkel kapcsolatosan.

Az ügyfelek külföldi vállalkozásokkal történő szerződéskötési szándéka esetén is állunk rendelkezésre, mivel a külföldi elemet tartalmazó, angol nyelvű szerződések véleményezése, ügyfeleink igényeihez és a magyar jogrendszerhez történő megfeleltetése, illetve ahhoz történő közelítése is szakterületeinkhez tartozik, továbbá az ezekkel kapcsolatos jogviták esetén külföldi választottbíróságok vagy bíróságok előtti teljeskörű jogi képviseletet is vállalunk. A külföldi elemet tartalmazó szerződések vagy ezekhez tartozó bármely más jogi tartalommal rendelkező okiratok jogi szakfordításában is készséggel állunk rendelkezésre, tekintettel arra, hogy mind az angol jogi szaknyelv, mind pedig a magyar jogrendszer széleskörű ismeretével rendelkezünk.

ADATVÉDELMI JOG

Az ügyfeleknél felmerülő adatvédelmi keret- és szabályrendszer tekintetében jogi átvilágítást végzünk, amelynek eredményeként a vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó működési mechanizmusok kialakításra kerülhetnek a hatályos adatvédelmi rendelkezések figyelembevétele mellett. Ügyvédeink hatékony tevékenységet fejtenek ki adatvédelmi és személyes adatokat érintő belső politikákat, adattovábbítási és felhasználási megállapodásokat és kapcsolódó társasági dokumentációt érintő kérdésekben. Adatvédelmi auditok, adatbiztonsági ügyek és digitális platformok megfelelősége tekintetében is jogi támogatást nyújtunk magánszemélyeknek és gazdasági társaságoknak egyaránt.

SZERVEZET- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

Ügyvédeink számára kiemelt prioritás az ügyfelek vállalkozásainál felmerülő szervezeti- és vállalkozásfejlesztési aspektusok jogi vizsgálata. Ennek megfelelően a vállalatoknál felmerülő forrásbevonás és szervezeti struktúra kialakítása, valamint működtetése, továbbá a vállalkozásoknál felmerülő alapvető jogi szabályok meghatározása és folyamatba ültetése (pl.: belső szabályzatok, protokollok) vonatkozásában teljeskörű jogi szolgáltatást nyújtunk.

CIVIL SZERVEZETEK

Ügyvédeink rendszeresen közreműködnek különböző civil és nonprofit szervezetek alapítása, működése, valamint megszüntetése során felmerülő jogi feladatokban. Széles körben nyújtanak jogi támogatást alapítványok, egyesületek, sportegyesületek működése körében.

FELSZÁMOLÁS ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS

Ügyfeleink – jogcímtől függetlenül – fennálló követeléseikkel vagy tartozásaikkal kapcsolatos jogi ügyintézést vállalják a fizetési felszólításoktól a fizetési meghagyásos eljárásokban történő képviseleten át a végrehajtási eljárásig. A követeléskezelésre vonatkozó eljárás során ügyfeleink igényeit kielégítő közös megegyezés elérésére törekednek, vállalkozások képviselete során a költség- és időhatékonyság, valamint az eredményesség érdekében javasoljuk a felszámolási eljárás útján történő igényérvényesítést, amely eljárásokkal kapcsolatban széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk mind hitelezői, mind adósi képviselet ellátása vonatkozásában.

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT

Egységes csapatként dolgozunk világszerte piacvezető cégekkel, és ügyfeleinknek a lehető legmagasabb színvonalú tanácsokat adjuk.